REGULAMIN WWW.SKLEP.BUFMAX.PL


I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedawca - BUFMAX S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Chopina 35, NIP: 852-251-22-23, REGON: 320373259

2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu;

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu;

4. Towar - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;

5. Sklep Internetowy ( Sklep ) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.bufmax.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary;

6. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami );

7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

8. Formularz Rejestrowy - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonać zakupu Towarów;

9. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy BUFMAX prowadzony jest przez BUFMAX S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Chopina 35, NIP: 852-251-22-23, REGON: 320373259.

2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientem umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego BUFMAX, dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.bufmax.pl.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż Towarów odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, obowiązującego w momencie złożenia zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów ( łącznie z cenami ), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie internetowej Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mailem, o której mowa w postanowieniu IV ust. 5 niniejszego Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

6. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami netto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Towarów wraz z podatkiem VAT uwidoczniona jest na stronie "koszyk". Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Ceny obowiązują tylko dla zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego: www.sklep.bufmax.pl

7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

III. Zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

2. Informacje zawarte w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:
Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycieokreślonego oprogramowania lub urządzeń,

b) Korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

4. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 3.

5. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.

6. W związku z prowadzoną sprzedażą Towarów na rynku lokalnym, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyczerpania Towaru w Sklepie. Ze względów technicznych stany magazynowe Towarów aktualizowane są codziennie po zamknięciu sklepu.

7. Informacja o dostępności towarów znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części.

IV. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnego na stronie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do klientów są wysyłane do godziny 13.00.

3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru.

4. Wysłanie zamówienia przez Klienta ( zatwierdzenie przyciskiem " Zatwierdź, Złóż zamówienie ) stanowi ofertę Klienta złożoną BUFMAX co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną ( potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

V. Dokonywanie płatności

1. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru ( płatność za pobraniem ),

b) Przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek BUFMAX w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowania zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: 

PKO BP S.A. 49 1020 4795 0000 9502 0147 9203

VI. Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest uzależniony od:

a) Wybranego od klienta sposobu płatności - w przypadku wyboru opcji przedpłaty realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz jego dostawę,

b) Dostępności towaru.

2. Koszty wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

3. Zamówiony Towar dostarczany jest pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu ( faktura VAT lub paragon fiskalny ) W przypadku gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni,

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość, umowa jest uważana za nieważną, a Klient jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Towar podlega zwrotowi w stanie nie naruszonym. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

3. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.

4. Sprzedający dokona zwrotu na wskazany przez Klienta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

VIII. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm. ).

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożyć pisemna reklamację.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep są zawierane zgodnie z prawem polskim.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ( Dz. U. Nr 144,mpoz. 1204 z późn. zm. ), Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. ( Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm. ), Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. ( Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm. ).

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.